Utveksling og rapporter

Man har to muligheter til å ta ut tall om utveksling. I fra Felles Studentsystem (FS) eller fra DBH.

DBH

Tallene som ligger hos DBH er øyeblikksbilder som er tatt to ganger i året (medio februar & medio oktober). Tallene hentes ut fra Felles Studentsystem (FS) og utplukket gjøres i henhold til spesifikasjoner gitt av Kunnskapsdepartementet.

Utplukk av studenter

Utvekslingspersoner der til-dato for oppholdet opphører i rapporteringsterminen, blir rapportert. For vårsemesteret er denne perioden 01.01 til 30.06, og for høst er perioden 01.07 til 31.12. Kun personer i kategoriene STUDENT og PHD blir rapportert.

Dersom student er tilknyttet en utvekslingsstatus ved verdi N for NSD-rapportering, vil ikke studenten bli rapportert.

Tallene fra DBH finnes her: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/utveksling_rapport.cfm

Felles Studentsystem (FS)

Tall man får frem fra FS er de mest oppdaterte tallene. Et eksempel vil være en student som er på utveksling som forlenger oppholdet sitt etter at vedkommende er innrapportert til DBH. Vedkommende vil da gjøre at tallmaterialet er ulikt mellom DBH og FS

Rapport 270.001 Utvekslingspersoner

fs270001Dette er rapporten som kan gi mest mulige like tall som DBH. For å få mest mulig likhet skal man under «Tidsutplukk» benytte seg av «Rapp.termin» eller «Rapp.år». Men husk på at hvis oppholdet for minst en student er blitt endret etter at vedkommende er blitt innrapportert til DBH så vil ikke tallene stemme overens.

Du kan finne oversikt over både inn- og utreisende utvekslingsstudenter i denne rapporten.