Avtale for assosierte kontrakter

Link til dokumentet: Assosiert bruker – avtale (Norsk) Associated user agreement (English)

Avtale mellom NMBU og assosiert bruker vedrørende tilganger til NMBUs lokaler, infrastruktur, datanettverk og øvrige tjenester.

Denne avtalen regulerer rettigheter og forpliktelser i forhold til tilgang til NMBUs lokaler, infrastruktur og øvrige tjenester for assosierte brukere, slik dette er angitt i ‘nødvendige tilganger’ nedenfor.

En assosiert bruker er en medarbeider med arbeidsplass ved/tilknytning til NMBU, som ikke har formalisert ansettelsesforhold til NMBU, men som har rettigheter og forpliktelser regulert ved denne avtalen.

Avtalen knyttes til et prosjekt/oppdrag/leieforhold med angitt tidsbegrensning. Avtalens varighet kan settes til maksimum fire år, men kan fornyes etter behov.

Tilganger opphører automatisk ved avtalens opphør.

Ved mislighold av noen deler av avtalen fra brukers side kan NMBU stenge tilganger uten forutgående varsel.

Denne avtalen fylles ut og signeres av den assosierte brukeren og den enheten ved NMBU som er ansvarlig oppdragsgiver/‐kontraktspart for den assosierte brukeren.